Polityka prywatności

Fundacja Hemp Fukushima przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Fundacji HEMP Fukushima

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Hemp Fukushima z siedzibą w Ząbkach przy ul. Okrzei 15, 05-091 Ząbki, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000744400, REGON 381103880 NIP 1251680292 (Fundacja).

W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować, pisząc na adres pocztowy Fundacji najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych” lub adres elektroniczny rodo@hempfukushima.pl

 

Cele przetwarzania

Fundacja przetwarza dane osobowe w celu:

  • realizacji celów statutowych Fundacji,
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • ochrony praw i obowiązków Fundacji oraz jej beneficjentów,
  • przekazywanie nagród dla darczyńców,
  • ewaluacji i badań statystycznych.

 

Opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych

Fundacja przetwarza dane następujących osób:

  • pracowników i współpracowników Fundacji,
  • uczestników portalu Fundacji
  • darczyńców Fundacji

Fundacja przetwarza następujące kategorie danych:

  • imię nazwisko,
  • adres e-mail

 

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Uwagi

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Fundacji Hemp Fukushima  z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).